Balod

Place of Sthanak:-Mahavir Bhavan
Address:- Kraparati,Post Balod, Chhatisgarh, India 26